Vlo en foto do horn ho r mu Vlo en horn ho prou ku nad b c m textem Nab dka pod horn fotkou (volac m znakem)

 
Nadpis horn lev tabulky "MENU"

Nab dka:

Home

O n s

Revize

Je by a kladkostroje

Motorov voz ky

kolen

 Kontakt

  TOP list - po tadlo


Vlo en loga "OK"

 

 
B c text
V tejte na str nk ch fimy FRAMAX s.r.o. - servis a revize je b , v tah , zdvihadel, kladkostroj , mont n ch plo in, prodej ve ker ho za zen , v etn v zac ch prost edk , atd. ...
Text pod be c m prou kem

V tejte na str nk ch FRAMAX s.r.o. - t te pros m d l ...

  vlo en te ek p ed text a vlastn text

  Z kladn informace o rozsahu kontroln ch a revizn ch innost ...

 • Framax s.r.o. vlastn opr vn n k v konu revizn ch innost , v souladu se z├íkonem 250/2001Sb. , ve t d ch I., II., III., V. a dal ch p edpis . Jedn se o revize, revizn zkou ky, inspekce, technick prohl dky a kontroly, zvl tn posouzen stavu v uveden ch innostech:
 • Sou asn vedeme pro sv z kazn ky, jako slu bu zdarma, veden v ech evidenc reviz , revizn ch zkou ek a inspekc ...
 • - je by - bez omezen typu a nosnosti - ve t d ch A, B, C, D, E, M, N, O
 • - zdvihadla - bez omezen typu a nosnosti
 • - zvl tn posouzen stavu je b v souladu s SN ISO 12482-1
 • - mont n plo iny - bez omezen typu a nosnosti
 • - v tahy - bez omezen typu a nosnosti
 • - prov d me revizn innost na dal ch typech manipula n techniky, jako jsou autozved ky, ehta kov zved ky, lanov zved ky a vr tky, zdvihac stoly a dal dle pot eb z kazn k ...
 • - revize a kontroly ve ker ch v zac ch prost edk - (lana, et zy, magnety, sv rky, z v sn ramena, vahadla, atd.)
 • - prohl dky le en v rozsahu dle po adavk z kazn k
 • - prohl dky ocelov ch konstrukc v souladu s SN 73 2604 a 73 2601
 • - technick prohl dky motorov ch voz k , v etn reviz LPG, v souladu s platn mi p edpisy, jejich servis a opravy
 • - ke v em t mto innostem m me p slu n opr vn n vydan ITI Praha - pobo ka Plze , IVBP Brno, SMML Praha, zku ebna Jablonec a dal ch certifika n ch organizac .
 • V me, e informace z t chto str nek p isp j k lep informaci o na innosti a sou asn my p isp jeme k odstran n Va eho probl mu.
 • Obra te se s d v rou na na e odborn pracovn ky, kte se V m budou r di v novat ...


Je bov rameno


Historick je b na ru n pohon

Datum a as na konci str nky

Copyright FRAMAX ...